การรวมตัวสารเคมี

การทำงานของเอนไซม์ ถ้า AH เป็นเฟนิลอะลานิน AOH ก็คือ ไทโรซีน ในที่นี้ A=benzyl group ก. ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction) เป็นปฏิกิริยาการเติมอะตอมของไฮโดรเจนให้แก่หมู่ nitro, aldehyde, ketone, double bone, -S=S= (disulfide link)
ปฏิกิริยาสารพิษ ไม่ว่าสารประกอบนั้นจะเป็นชนิด aromatic หรือ aliphatic สารที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันเรียกว่า กลูคูโรไนต์ (glucuronide) ถ้าสารเริ่มต้นเป็นแอลกอฮอล์จะได้ผลเป็น ether glucuronide ถ้าสารเริ่มต้นเป็นกรดคาร์บอกซิลิก …
กระบวนการสารแปลกปลอม การรวมโมเลกุลระหว่างสารไฮโดรคาร์บอนกับอนุพันธ์ซีสเทอีนอาจไม่เกิดโดยตรงจากหมู่ –SH ของ N-acetylcysteine แต่อาจจะอาศัยหมู่ –SH ของ glutathione ในการรวมโมเลกุลได้คอนจูเกตที่มี S-glutathione ติดอยู่ …
การดูดซึมสารพิษ ตามปกติตะกั่วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางใดทางหนึ่งอย่างช้า ๆ ถ้าหากเข้าทางลมหายใจประมาณ 35% ของตะกั่วทั้งหมดที่ปนกับลมหายใจเข้าจะถูกเก็บเข้าในปอด การหายใจเอาอากาศที่มีไอหรืออนุภาคตะกั่ว 1 ไมโครกรัม …
อันตรายจากสารตะกั่ว จากการทดลองปรากฏว่า ไอออนตะกั่วชนิด Pb2+ รวมตัวได้ดีกับเยื่อหุ้มเซลล์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอลิพิตชนิด phosphatidyl choline แต่ตะกั่วอินทรีย์ไม่เกิดปฏิกิริยานี้ ตะกั่วทำให้ความเปราะบางโดยแรงดันออสโมติก (osmotic fragility) …

อาหารปนเปื้อนสารพิษ

สารก่อมะเร็ง สารก่อมะเร็ง (Carcinogens) คือสารที่อยู่ภายนอกตัวเราที่มนุษย์รับเข้าไปโดยการกิน การดื่ม การเสพ การสูบ การสัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อม …
มะเร็งเกิดตรงไหน มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหน่วยพันธุ์กรรม (Genes) ที่ประกอบกันขึ้นเป็นโครโมโซม (Chromosome) ภายในนิวเคลียสของเซลล์ …
การวินิจฉัยมะเร็ง โดยปกติ แพทย์สามารถวินิจฉัยมะเร็งได้ง่าย หากเป็นมากหรืออยู่ในระยะลุกลาม เพียงแต่มองด้วยตา ฟังด้วยหู คลำด้วยมือ ภายหลังจากการซักประวัติเสียหน่อย …
มะเร็งที่พบบ่อย มะเร็งที่เป็นกันมาก จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก ในผู้ชาย ได้แก่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก …
มะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งลำไส้ (ใหญ่) พบได้บ่อยและคร่าชีวิตคนไปเป็นจำนวนมาก ทั้งในอเมริกา ยุโรป และในทวีปเอเชีย …